TESTS - Pastāvīgās drošības sistēmas uzstādītājs uz jumtiem

Tests ir izstrādāts, lai Tu varētu veikt pašvērtējumu un pārbaudīt savas zināšanas profesijas Pastāvīgās drošības sistēmas uzstādītājs uz jumtiem darba pienākumu kvalitatīvai izpildei. Aizpildot testu un nospiežot pogu SEND. Iesniegtās atbildes parādīsies uz ekrāna. Lai tās apskatītu - "rulējiet" lapu uz leju.

Pašvērtējuma jautājumi ir no 1. līdz 12. Zināšanu pārbaudes jautājumi ir no 13. - 26., un šiem jautājumiem pareizās atbildes būs atzīmētas ar simbolu:  

Tests ir izstrādāts Erasmus+ programmas KA210-VET projekta “Būvniecības sektorā strādājošo prasmju apzināšana un uzlabošana” (Skills4Construction), projekta Nr.2022-2-LV01-KA210-VET-000095676 ietvaros. Atruna: Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

Ja vēlies atrast pareizās atbildes, tās ir pieejamas: https://www.smartminds.lv/images/dokumenti/Skills4C/Tests_drobas%20sistmu%20uzstaditajs_Latviski.pdf 

 1. Kā Tu vērtē savas profesionālās kompetences drošības sistēmu uzstādīšanā uz jumtiem?

  • Ļoti labi
  • Labi
  • Vāji
  • Ļoti vāji
 2. Kādas praktiskās kompetences Tavuprāt tev būtu nepieciešams apgūt, lai tu paaugstinātu savu kompetenci drošības sistēmu uzstādīšanā uz jumtiem?

  • Drošības sistēmas uzstādīšanas uz jumta plānošana
  • Darba vietas un/vai būvlaukuma organizācija
  • Atbalsta struktūras kontrole
  • Drošības sistēmas uzstādīšana atbilstoši jumta specifikai
  • Drošības sistēmas nomaiņa/atjaunošana
  • Pārbaude drošības sistēmas uzstādīšanas laikā
  • Periodiska drošības sistēmas pārbaude
  • Ārkārtas drošības sistēmas pārbaude
 3. Kādas teorētiskās zināšanas Tev vajadzētu apgūt, lai paaugstinātu savu drošības sistēmu uzstādīšanā uz jumtiem kompetenci?

  • Tiesību akti un tehniskie standarti par darbu augstumā
  • Būvlaukuma organizācija, loģistika un funkcionēšana
  • Darbam nepieciešamo instrumentu, enkurošanas iekārtu un mehānismu darbības, uzstādīšanas un apkopes principi, mehānismi un parametri
  • Izmantojamo materiālu/produktu tehniskās datu lapas un rokasgrāmatas
  • Darbā izmantoto materiālu veidi un īpašības
  • Drošības sistēmu uz jumta uzstādīšanas tehnika un saistītais aprīkojums
  • Drošības sistēmas pārbaude (uzstādīšanas laikā, periodiska, ārkārtas)
  • Drošības sistēmas nomaiņa un atjaunošana
 4. Vai tu esi apguvis darba aizsardzības kursus darbam augstumā?

 5. Kādas zināšanas Tu vēlētos/ ir nepieciešams papildus apgūt darba izpildei?

  • Par darba plānošanas aktivitātēm
  • Par darba vietas un/vai būvlaukuma organizēšanu
  • Par atbalsta struktūras (konstrukcijas) kontroli
  • Par drošības sistēmas uzstādīšanu atbilstoši jumta specifikai
  • Par pārbaudēm drošības sistēmas uzstādīšanas laikā
 6. Vai Tu vēlies apgūt paaugstināt profesionālās kvalifikācijas līmeni drošības sistēmu uzstādīšanā uz jumtiem?

  • Nezinu
 7. Kādus kvalifikācijas paaugstināšanas veidu Tu vēlies?

  • Mācīties kursos par darba drošību darbam augstumā
  • Apmeklēt seminārus par novitātēm drošības sistēmu uzstādīšanas uz jumtiem jomā
  • Apmeklēt tematiskās izstādes
  • Iziet apmācību pie kvalificētiem kolēģiem
  • Piedalīties dīleru rīkotās apmācības par jauniem produktiem drošības sistēmām uz jumtiem un to uzstādīšanu
 8. Kādi uzlabojumi būtu jāveic darba vietā, lai darba uzdevums tiktu paveikts pēc iespējas kvalitatīvāk?

  • Jāpilnveido kolektīvo aizsardzības līdzekļu klāsts
  • Jāuzlabo materiālu piegāde
  • Jāuzlabo komunikācija starp darbinieku un tiešo vadītāju
  • Jāiegādājas kvalitatīvāki individuālās aizsardzības līdzekļi
  • Jāapmeklē izglītojoši kursi, semināri
 9. Vai ir iegūta profesionālā kvalifikācija būvniecības nozarē?

  • Ir
  • Nav
 10. Darba pieredze būvniecības nozarē?

  • 1-5 gadi
  • 5-10 gadi
  • 10- 15 gadi
  • 15 gadi un ilgāk
 11. Darba pieredze strādājot pastāvīgās drošības sistēmas uzstādītāja uz jumtiem amatā?

  • Nav pieredzes
  • Pieredze 1-14 pastāvīgo jumta drošības sistēmu uzstādīšanā
  • Pieredze15 vai vairāk pastāvīgo jumta drošības sistēmu uzstādīšanā
 12. Vai pēdējā gada laikā esi apmeklējis kursus/izstādes/ seminārus par jaunākām tendencēm nozarē?

 13. Kāds ir minimālais augstums no zemes vai citas drošas virsmas, kad strādājot jāievēro prasības darbam augstumā?

  • 1,5 metri
  • 3,5 metri
  • 3,5 metri
 14. Cik bieži jāveic enkurpunktu pārbaudes?

  • ne retāk kā reizi 6 mēnešos
  • ne retāk kā reizi 12 mēnešos
  • ne retāk kā reizi 18 mēnešos
 15. Kas no minētā pieder pie stacionārām drošības sistēmām darbam augstumā? (iespējamas vairākas atbildes)

  • Horizontālās sliežu drošības sistēmas
  • Vertikālās sliežu drošības sistēmas
  • Metālkonstrukciju drošības margas
  • Pretslīdes paklāji
  • Drošības āķi
  • Karabīnes
  • Aizsargslēģi
 16. Kuri no apgalvojumiem par mobilā sastatņu torņa pārvietošanu ir patiesi? (iespējamas vairākas atbildes)

  • jānodrošina, ka uz torņa neatrodas cilvēki
  • tornis jāvelk pēc iespējas lēnāk, lai izvairītos no apgāšanās
  • drīkst pārvietot jebkura augstuma nedemontētu torni
  • ja pārvietošanās ceļā ir šķēršļi, tad tornis tiem uzmanīgi jāpārceļ pāri
  • uz torņa drīkst atstāt neripojošus materiālus un instrumentus
 17. Aptuveni, cik grādu lielā leņķī jānovieto pieslienamās kāpnes ar pakāpieniem?

  • aptuveni 40-50
  • aptuveni 50-60
  • aptuveni 60-70
  • aptuveni 70-80
 18. Kurš no minētajiem faktoriem atbilst zemam kritiena koeficientam?

  • enkurpunkts atrodas virs galvas
  • stiprinājuma punkts atrodas muguras enkurpunkta līmenī
  • stiprinājuma punkts atrodas pēdas līmenī
 19. Kā ir jābūt novietotai kritiena aizsardzības sistēmas stiprinājuma vietai?

  • horizontāli lietotājam
  • vertikāli virs lietotāja, bet ne vairāk kā 15 grādu leņķī
  • vertikāli virs lietotāja, bet ne vairāk kā 25 grādu leņķī
 20. Kāds ir vertikālās drošības sliedes uzdevums?

  • lai, kāpjot uz jumta pa sienas kāpnēm, nepieļautu personas nokrišanu
  • lai, kāpjot uz jumta pa sienas kāpnēm būtu kur pieturēties
  • lai pa sienas kāpnēm varētu kāpt vairākas personas vienlaicīgi
 21. Vai personai, kas kāpj pa sienas kāpnēm uz jumta, ir nepieciešams papildus uzvilkt speciālās siksnas ar karabīni?

 22. Kuri jumta pretkritienu drošības sistēmas elementi ir paredzēti slīpiem un ļoti stāviem jumtiem?

  • enkurpunktu sistēmas
  • jumta drošības āķi
  • aizsargmargas
 23. Kādam drošības nolūkam ir paredzētas enkurpunktu sistēmas?

  • jumta malu un citu daļu norobežošanai
  • individuālā aizsardzības aprīkojuma piestiprināšanai pie jumta plaknes
  • jumta kāpņu piekarināšanai
 24. Kāds aprīkojums nepieciešams personai, kura strādā uz jumta, ja ir uzstādītas jumta drošības sistēmas?

  • nepieciešama tikai drošības josta ar karabīni
  • nepieciešams pilns individuālais ekipējums
  • individuālais ekipējums nav nepieciešams
 25. Kurš no dotajiem nav individuālais aizsardzības līdzeklis darbam augstumā?

  • drošības josta
  • pagaidu enkurpunkti
  • sakabe
  • kritiena bloķētājs
  • karabīne
  • aizsargķivere
  • aizsargmargas
 26. Veicot darbus uz jumta, instrumenti un citi darba piederumi…

  • jāsaliek kabatās ar rāvējslēdzi
  • ar piemērotiem līdzekļiem jāpiestiprina pie personas pretkritiena aprīkojuma
  • jāsaliek somā, kura tiek piestiprināta pie otras virves
 
© 2020 Smart minds @